A Set of Eight Chairs A Set of Eight Chairs
Johannes Krahn
Germany, c. 1950