Art Deco Armchair SALE € 1.600Art Deco Armchair SALE € 1.600Art Deco Armchair SALE € 1.600Art Deco Armchair SALE € 1.600
Art Deco Armchair SALE € 1.600

France, 1930

W 25 ⅝" / H 30 ¾" / D 31 ½" / SH 17 ⅜"
W 65 cm / H 78 cm / D 80 cm / SH 44 cm

Nr.: SE5173